Sparbanksstiftelsen Dalarnas tillkomst

Vårt ursprung är Sparbanken Dalarna. När de tidigare läns- och region- sparbankerna blev Sparbanken Sverige inrättades stiftelser för att organisera ägandet. Sparbanksstiftelsen Dalarna instiftades 1991. Vi är en ägarstiftelse som verkar inom samma område som Sparbanken Dalarna en gång gjorde.

Bakgrunden till bildandet var en alltför expansiv utlåning i den svenska sparbanksrörelsen under 1980-talet. Vid 1990-talets början var situationen akut. Lösningen blev att elva läns- och regionsparbanker – däribland Sparbanken Dalarna – tillsammans med Sparbankernas Bank bildade Sparbanken Sverige AB. Betalningen utgjordes av aktier i det kommande börsbolaget, vilka tillföll sparbanksstiftelser som instiftades i vart och ett av de tidigare läns- och regionsparbankernas geografiska områden. swedbank_125px_transp

En av dessa elva stiftelser är Sparbanksstiftelsen Dalarna.

Vad vi ska och vad vi får.

Sparbanksstiftelsen Dalarna förvaltar en tradition och ett kapital från dåvarande Sparbanken Dalarna. Vårt uppdrag formuleras i stiftelseförordnandet. Särskilt paragraferna två och tre anger riktningen.

§2 Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige med särskild inriktning på Dalarna, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att spar- banksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden

§3 Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Sparbanksidén och sparbankernas historia

Sparbankerna kom i en tid då det svenska samhället utvecklades snabbt med industrialismens genombrott och med reformer som folkskola och näringsfrihet. I denna tid av förändring var sparbankerna en viktig aktör.

Den första sparbanken startades i Skottland 1810. Som Sveriges största export- och sjöfartsstad hade Göteborg nära kontakter med Skottland. Idén slog rot och Sveriges första sparbank öppnades 1820 i Göteborg.

1851 bildades Kopparbergs läns Sparbank, som utgjorde grunden för Spar- banken Dalarna. Verksamheten var i drift så snabbt som ett kvartal efter att landshövding Per Daniel Lorichs kommit med förslaget att starta en sparbank. Efter en tid var Kopparbergs läns Sparbank en av femton sparbanker i Dalarna. Enbart Kopparbergs läns Sparbank hade som mest över 100 kontor.

Med tiden utvecklades verksamheten. Särskilt inom den tekniska utvecklingen spelade banken en framträdande roll. Redan 1965 fanns en egen dataavdelning och 1977 togs landets första uttagsautomat i drift, med besökare från nio länder i publiken. Minutenautomaten var ett sätt att förenkla för kunden. Överlag var närvaro och service viktiga konkurrensfördelar. Kundernas kontakt med banken skulle vara enkel och smidig, vare sig de besökte ett traditionellt kontor eller ett tillfälligt bankkontor upprättat vid O-ringens 5-dagarsorientering eller något annat stort evenemang i Dalarna.

I marknadsbearbetningen var en viktig strategi att få löneutbetalningsaffären från stora aktörer som exempelvis Stora och Landstinget. Med bred kundbas kunde banken utveckla relationen med varje enskild lönekund, genom erbjudanden för sparande, lån och betalningar. Detta vara även ett sätt att tillämpa sparbanksidéns princip om bred lokal förankring. En annan strategi var att engagera personalen i ett arbetssätt som förut- satte kontakter med kunder i förenings- och samhällslivet, både i och vid sidan av arbetet. För att uppnå detta avsattes resurser till exempelvis ut- bildning och till resor och fritidsaktiviteter som banken och personalklub- ben genomförde gemensamt för att bygga vi-känsla i organisationen. En tredje strategi var ett starkt samhällsengagemang. Det tog sig bland annat uttryck i stipendier, stöd till kultur- och hembygdsföreningar, sparklubbar, information och utbildning i ekonomi och sparande samt en omfattande kampanjverksamhet i skolorna.

Ideal och engagemang istället för ägare

De första sparbankernas grundare var ofta idealister, formade av upplys- ningstidens ideal: Att människan får insikt om sitt värde och sina möjlig- heter. Dessa ideal utgjorde grunden för de moderna idéer om demokrati, humanitet och åsiktsfrihet som är och var Sparbanksidéns fundament.

När sparbankerna bildades var det enskilda personer som bidrog till bankens grundfond och samtidigt ofta blev bankens huvudmän. Från början har med andra ord enskilda människors engagemang och ansvar ersatt det engagemang och ansvar som följer av ett ägande.

Varken staten eller kapitalet

En sparbank var inte ägd av staten och inte av kapitalet. Det gav företags- formen stor trovärdighet, då den kommunicerades till omvärlden. Kärnan i idén var den breda och lokala förankringen, liksom tanken om att inte bara främja utan även aktivt verka för den enskilda människans sparande. För ökad trygghet, för fler möjligheter i livet och för större personlig frihet. Ytterligare en väsentlig del i idén var att sparade medel och uppkomna vinster skulle återinvesteras på den lokala marknaden och bidra till det lokala samhällets utveckling. Värden som långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar var därmed naturliga att förknippa med sparbanksidén.

En idé och en affärsidé

Lokal och bred förankring var en bärande idé för de ursprungliga sparbankerna. Bred förankring genererar en bred kundbas och hög marknadsandel. Lokal förankring resulterade i starka lokala nätverk i samhällets alla delar. Två förutsättningar för att den lokala förankringen skulle bli en konkurrensfördel var förtroende och närvaro.

När personal, styrelse och huvudmän hade människors förtroende etable- rades starka nätverk som drev bankens affärer. När banken fanns på plats med kontor, kompetens och service var såväl kunden som bankens personal igenkänd, vilket lade grunden för en tillitsfull, personlig och långvarig affärsrelation.

 

Sparbankstiftelsen Dalarnas tolkning av Sparbanksidén

Sparbanksstiftelsen Dalarna menar att det finns en grundläggande skillnad mellan sparbanksidén och övriga bankers affärsidéer.

Mål och medel byter plats.

Vi anser att vinsten är lika viktig som i alla andra företag, men den är ett medel och inte ett mål. Där företag och banker i allmänhet har vinsten till ägarna som det yttersta målet, innebär sparbanksidén att vinsten är
ett medel för att uppnå målet: Långsiktig lokal kund- och samhällsnytta.

I vår tolkning av sparbanksidén väljer vi att särskilt lyfta fram följande delar:

• Lokal förankring i Dalarna: Närvaro med kompetens
och service, en grundmurad kunskap om den lokala marknaden samt ett aktivt deltagande i det lokala samhället.

• Bred förankring i samhället: En bank som främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och människorna.

• Sparsamhet: Kapitalbildning för individens och det lokala samhällets ekonomiska utveckling.

• Samhällsengagemang: Viljan att investera i samhällets utveckling, i vårt fall Dalarnas.

• Livsmöjligheter: Bidra med kunskap till individens möjligheter att forma sitt liv, utifrån sina förutsättningar.

• Långsiktighet: Vi förvaltar en framgångsrik och nära 200-årig tradition, vilket ska märkas i vårt handlande.

Nuvarande formulering av Swedbanks syfte (Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen) och vision (Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: Swedbank – beyond financial growth) överensstämmer med vår syn på bankens uppdrag. För Sparbanks- stiftelsen Dalarna är det viktigt att därutöver verka för lokal förankring här i Dalarna, vilket vi ser som både en grundläggande värdering och en betyd- ande konkurrensfördel för en bank som vill verka utifrån sparbanksidén.

För företag i allmänhet är det nödvändigt att finna eller rentav hitta på ett högre syfte som legitimerar och motiverar verksamheten. Vi menar att i sparbanksidén finns meningen i själva affärsidén. Det gör sparbanksidén till en annorlunda affärsidé, som visat sig fungera under snart 200 år.

Sparbanksstiftelsen Dalarna som ägare

Som ägare i bank med rötter i sparbanksrörelsen ska vi dels förvalta ett kapital, dels driva på för en verksamhet som drar nytta av de värden som finns i spar- banksidén. I denna strävan ska vi samarbeta med andra ägare, med likartad värdegrund. Förvaltningen av stiftelsens kapital omfattar aktier i Swedbank samt räntebärande placeringar. Konsolidering i realiserbara placeringar är nödvändiga för att stiftelsen ska kunna agera som en ansvarfull ägare. Vi kan, enligt stiftelseförordnandet, vara ägare i banker inom sparbanksrörelsen.

Vi kan vara liten ägare i en stor bank eller stor ägare i en mindre bank, det viktiga är hur vi bäst driver vårt uppdrag. Idag är vi ägare i Swedbank.

Sparbanksidéns värden som utgångspunkt.

Medan vi tidigare drev bank ska vi nu verka genom att äga bank. I den rollen ska vi framförallt driva på för: Lokal förankring i Dalarna, bred förankring i samhället, sparsamhet, samhällsengagemang, individens livsmöjligheter och långsiktighet.

Strategisk påverkan.

Med detta som grund anser Sparbanksstiftelsen Dalarna:

• Att Swedbanks kultur ska innefatta en uppriktig tro på att sparande för företag och individer leder till en bättre utveckling för samhället på sikt.

Banken ska bearbeta och möta kunden genom alla skeden i livet och aktivt utveckla och anpassa metoder för detta. Detta bör vara en prioriterad verksamhet. Målet bör vara en livslång relation.

Alla tjänster och produkter kan inte bidra lika mycket till resultatet. Prissättningen bör istället driva på sparsamhet. Särskilt bör spar- ande bland unga uppmuntras.

• Att lokal och bred förankring ska vara såväl särskiljande värden som avgörande konkurrensmedel för Swedbank.

En bank som är stabilt lokalt förankrad känner sin marknad och tar lägre risk än en bank som expanderar till nya marknader.

En bank med sparbanksvärderingar ska ha lokala styrelser som speglar den lokala förankringen.

Banken ska intressera sig för kontakt med stiftelsens förtroenderåd.

En betydande del av bankens centralt placerade personal bör hämtas från den del av organisationen som möter kunderna.

Banken ska erbjuda kunden igenkänning, personligt bemötande och tilliten att villkoren är rimliga, oavsett den egna förhandlingsförmågan.

Vi som sparbanksstiftelse ska driva dialog med lokala bankchefer och bankstyrelser.

• Att Swedbanks agerande ska präglas av samhälls- ansvar, för att särskilja banken från andra aktörer på marknaden.

Banken ska behålla och utveckla kontakten med yngre kundgrupper, så att de väljer att agera förståndigt i sina ekonomiska val.

Att framförallt ledande personal i banken ska vara synlig och engagerad i det lokala samhället.

Att både stiftelsen och Swedbank ska driva aktiviteter på marknaden som bidrar till affärer för banken och till att utveckla sparbanksidén.

Stiftelsen kan även driva aktiviteter internt i Swedbank inom vårt geografiska område, för att öka intresset för och kunskapen om sparbanksidén.

 

Sparbanksstiftelsen Dalarna som investerare i samhällsnytta

Vår uppfattning är att en sparbanksstiftelse både får och bör investera
i lokal och regional samhällsnytta. Samhällsansvar är en väsentlig del av såväl sparbanksidén som vårt uppdrag.

Väl genomförd blir denna del av stiftelsens verksamhet en del av en god cirkel: Människor är kunder i banken på sin hemort. De bidrar till ett över- skott i bankens verksamhet. Det ger underlag för utdelning till stiftelsen vilket ger möjlighet att stödja idéer och projekt som är bra för ortens utveckling.

Med detta sagt är det viktigt att notera hur stiftelseförordnandet inskär- per vårt ansvar som ägare. Denna del av uppdraget måste alltid prioriteras. Därutöver kan avkastning och andra resurser nyttjas för investeringar i samhällsnytta.

Att driva sparbanksidén är ett sätt att bidra till samhällsutveckling.

Vår tolkning av stiftelseförordnandet är att vi ska ägna stort intresse för hur vi som ägare, så långt möjligt, kan påverka den bank där vi är ägare att dra nytta av sparbanksidén i sin verksamhet och att detta i första hand bör ske inom vårt geografiska område.

Kunskap, nätverk och pengar.

Det innebär att en principiellt viktig del i stiftelsens samhällsansvar handlar om att driva sparbanksvärderingarnas betydelse och tillämpning inom den bank vi äger, som ett bidrag till arbetet för Dalarnas långsiktiga utveckling. En annan princip är att vi ska bidra inte bara med pengar utan lika mycket med kunskap, kontakter och idéer. En tredje är att vi ska prioritera projekt och satsningar där varaktig samhällsnytta kan bli resultatet, vare sig projekten är stora eller små. En fjärde är att vi ska samverka med andra aktörer i Dalarna för att åstadkomma största möjliga samhällsnytta.

Konsolidering och samhällsnytta.

En aktuell och viktig uppgift är att stabilisera stiftelsens verksamhet. En betydande del av våra insatser för samhällsnytta ska riktas till och ske i samarbete med Swedbank. Till exempel:

  • Att som regionalt förankrad ägare inspirera banken lokalt till att dra nytta av sparbanksidéns värderingar och praktik.
  • Att motivera till kontakter mellan stiftelsens förtroenderåd och bankens lokala företrädare.
  • Att bidra med idéer till hur banken och företrädare för marknaden kan mötas i olika nätverk.
  • Att tillsammans med andra sparbanksstiftelser sprida kunskap i banken om stiftelsens uppdrag och om sparbanksidéns innehåll och betydelse idag.

Initiativ för sparsamhet
– för personlig trygghet och frihet.

Även investeringar i samhällsnytta utanför banken ska utgå från traditio- nella sparbanksvärderingar. Ett prioriterat uppdrag är pedagogiska initiativ för att befordra sparsamhet. När de gemensamt finansierade välfärdsförsäkringarna förlorar i värde hamnar en större del av ansvaret hos individen. Här bör vi ta initiativ för att nå ut med kunskap till breda grupper i samhället. Vi ska äga bank och inte ägna oss åt att driva bank. Men vi kan bidra till pedagogiska kampanjer för ökad kunskap om vilka redskap som ökar möjligheterna för livslång ekonomisk trygghet.

Som oberoende regional aktör ska vi etablera framgångsrika samarbeten.

Ett annat prioriterat område är att driva på för samverkan mellan näringsliv, offentlighet och organisationsliv i Dalarna, såväl på länsnivå som i kommunerna. Som oberoende regional aktör kan och ska vi bidra till samarbeten som annars inte skulle ske.

 

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.